(မြန်မာစာ) The Girl and the Lonely Starเด็กหญิงกับดวงดาวอันเปล่าเปลี่ยว
Byแต่งโดยByWritten by Tara, translated by Pinn
DescriptionคำบรรยายDescription
Once upon a time, there was a twinkling star that fell from the great skies to the ground below. The beautiful story between a girl and a falling star.กาลครั้งหนึ่ง มีดาวประกายแสงดวงหนึ่ง ร่วงจากท้องฟ้าอันใหญ่กว้างลงพื้นดิน เรื่องราวความสัมพันธ์ที่สวยงามระหว่างเด็กหญิงและดวงดาวหล่นฟ้า
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is only allowed for educational purposes and is published on the LearnBig Platform.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ใน LearnBig Platform เท่านั้น
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
25 Views