Thai Lesson plan Grade 2 Unit 15 Writing from imaginationแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่องการเขียนเรื่องจากจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2Thai Lesson plan Grade 2 Unit 15 Writing from imagination
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson plan Grade 2 Unit 15 Writing from imaginationแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่องการเขียนเรื่องจากจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
5202 Views