အန်တီနွေ နှင့် အန်ကယ် နွတ် (သရအတွဲ အမှတ် ၂၀)ป้านวยกับลุงหนวด (ชุดนิทานสระ เล่ม 20)အန်တီနွေ နှင့် အန်ကယ် နွတ် (သရအတွဲ အမှတ် ၂၀)
DescriptionคำบรรยายDescription
The supplementary reading book help children learn about Thai Vowel. "Aunt Nuay and Uncle Nuad" is one of the story in the Vowel Collection Stories, which contains 23 books in the series.
This book is suitable for primary level students.
หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดนิทานสระ เรื่องป้านวยกับลุงหนวด จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเรียนรู้สระต่างๆ หนังสือชุดนิทานสระมีทั้งหมด 23 เล่มเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาမူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ထိုင်းသရများသင်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွှယ်ပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes For further information, please contact Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ဤစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ရယူလိုပါက အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ရိုးမာတိကာ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4514 Views