ပထဝီဝင်နှင့်သမိုင်း တတိယတန်းပထဝီဝင်နှင့်သမိုင်း တတိယတန်း
DescriptionคำบรรยายDescription
Geography and History Grade 4 Textbookပထဝီဝင်နှင့်သမိုင်းသင်ခန်းစာ ၁၅ ခန်းပါရှိသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English) This book is authorized for educational purposes from Basic Education Curriculum and Textbook Committeeအခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီ၏ မူပိုင်ဖြစ်သည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
8706 Views