ကရင်ရိုးရာပုံပြင်များนิทานพื้นบ้านกะเหรี่ยง (ฉบับพม่า)ကရင်ရိုးရာပုံပြင်များ
ISBN974-90952-9-4
DescriptionคำบรรยายDescription
This book is written for readers who can read and for children who are beginning to read.หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้อ่านที่สามารถอ่านได้และสำหรับเด็กที่เริ่มอ่านဤစာအုပ်ကို စာဖတ်တတ်သူများ ဖတ်ရန်အတွက်နှင့် စာစတင်ဖတ်သော ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes. For further information, please contact Drum publication.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตเพื่อการศึกษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์ดรัมဤစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ခွင့်ပြုထားသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Drum publication သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4803 Views