ပထမတန်း- လူမှုရေးဘာသာหนังสือเรียนหลักสูตรเมียนมา วิชาสังคมศึกษา เกรด 1ပထမတန်း- လူမှုရေးဘာသာ
DescriptionคำบรรยายDescription
Myanmar Social Studies textbook of the Basic Education Curriculum, Ministry of Education Myanmar for Grade 1.หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเมียนมา วิชาสังคมศึกษา เกรด 1ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေထားသော အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပထမတန်း- လူမှုရေးဘာသာ ဖတ်စာအုပ် ဖြစ်သည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purposes only.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษาเท่านั้นဒီစာအုပ်က ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ (ရောင်းရန်မဟုတ်)
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
5131 Views