(English) Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 13 Sara Ae Au AO Aowแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สระเอะอัวโอะ เอา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 13 Sara Ae Au AO Aow
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 13 Sara Ae Au AO Aowแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สระเอะอัวโอะ เอา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English) This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.(English) แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4781 Views