(English) Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 17 Sara Eea Eiaแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง สระเอียะเอีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 17 Sara Eea Eia
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 17 Sara Eea Eiaแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง สระเอียะเอีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English) This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.(English) แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4835 Views