(English) Thai Lesson plan Grade 3 Unit 1 Words for communicationแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องสื่อสารด้วยคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Thai Lesson plan Grade 3 Unit1 Words for communication
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson plan Grade 3 Unit1 Words for communicationแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องสื่อสารด้วยคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English) This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.(English) แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
6108 Views