မြန်မာစာ ပထမတန်း ကျောင်းသုံးစာအုပ်မြန်မာစာ ပထမတန်း ကျောင်းသုံးစာအုပ်
DescriptionคำบรรยายDescription
Myanmar Grade 1 Textbookဤစာအုပ်ကို အခြေခံပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီမှ ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes from Basic Education Curriculum and Textbook Committeeအခြေခံပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီ၏ မူပိုင်ဖြစ်သည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
44799 Views