Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 1 My Schoolแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องโรงเรียนของฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 1 My School
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson Plan Grade 1 Unit 1 My Schoolแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องโรงเรียนของฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
7385 Views