Thai Lesson plan Grade 2 Unit 2 Experience reviewแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องทบทวนประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2Thai Lesson plan Grade 2 Unit 2 Experience review
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson plan Grade 2 Unit 2 Experience reviewแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องทบทวนประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
5310 Views