Thai Lesson plan Grade 2 Unit 7 Gai Euy Kai Jaeแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องไก่เอ๋ยไก่แจ้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2Thai Lesson plan Grade 2 Unit 7 Gai Euy Kai Jae
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson plan Grade 2 Unit 7 Gai Euy Kai Jaeแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องไก่เอ๋ยไก่แจ้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4241 Views