Thai Lesson plan Grade 3 Unit 2 How to communicate clearlyแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสื่อสารอย่างไรให้ชัดเจน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Thai Lesson plan Grade 3 Unit 2 How to communicate clearly
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson plan Grade 3 Unit 2 How to communicate clearlyแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสื่อสารอย่างไรให้ชัดเจน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4161 Views