Thai Textbook Grade 1 Vol. 2หนังสือภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2ထုိင္းဖတ္စာ (ပထမတန္း အတြဲ၂)
ISBN974-01-2602-2
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Textbook Grade 1 Vol. 2หนังสือภาษาไทย เล่ม 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการယခုစာအုပ္ကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေကာ္မရွင္ရံုး၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
24761 Views