The Big Giantยักษ์โตโวะโอ๊ะโอလူ့ဘီလူးၾကီး
DescriptionคำบรรยายDescription
Suitable for Thai subject, for students grade 1-3เหมาะสำหรับวิชาภาษาไทย, หนังสือเหมาะสำหรับการอ่านป. 1-3 ထိုင္းဘာသာရပ္ျဖင့္သင္ၾကားမည့္ပထမတန္းမွ တတိယတန္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes Prohibited to copy contents, illustrations, alter contents, modify content to video cassettes, or distribute content without permissionหนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา ภาพประกอบ รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง ตลับวีดิทัศน์ หรือเผยแพร่ด้วย รูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตဤစာအုပ္ကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကူးခ်ျခင္း၊ ရုပ္ပံုထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာကို ဗီဒီယိုတိပ္ေခြအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း (သို႔) ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ အေၾကာင္းအရာအား ျဖန္႕ေ၀ျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။
1184 Views