Math Addition Grade 1เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1သခၤ်ာ အေပါင္း (ပထမတန္း)
ISBN974-268-4634
DescriptionคำบรรยายDescription
Math Addition for grade 1 provides focused practice in adding numbers and improve basic addition skills.เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์သခၤ်ာအေပါင္း (ပထမတန္း)
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes from Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education.  หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการယခုစာအုပ္ကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈဌာန၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
7829 Views