เหตุผลในการจัดทำ

เนื่องด้วย ภูมิหลังชายขอบ การมีอุปสรรคที่หลากหลายสำหรับการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ และระบบการสนับสนุนที่จำกัดทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมาก นอกจากไม่เชื่อเรื่องคุณค่าพื้นฐานในตัวเอง พวกเขายังไม่สามารถตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตัวพวกเขาได้อย่างเต็มที่ ส่งผลทำให้เด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมักมีโอกาสลดน้อยลงในการพัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์และทักษะสำคัญที่จำเป็น เครื่องมือชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการคัดสรรเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและกระชับ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กและเยาวชน ให้พวกเขาสามารถนำบุคลิกและทักษะเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ใครที่จะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือชิ้นนี้
> หากคุณเป็น นักเรียน หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง คุณสามารถเข้ามารับชมเนื้อหาการเรียนรู้ตามความสนใจโดยใช้เวลาไม่กี่นาที เครื่องมือชิ้นนี้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน นักเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนปลาย

> หากคุณเป็น คุณครู ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลเด็กและเยาวชน ลองนำเนื้อหาและเทคนิคจากเครื่องมือชิ้นนี้มาประยุกต์เพื่อปรับใช้ในการสอนของคุณ เครื่องมือชิ้นนี้จะสามารถช่วยเพิ่มรูปแบบความคิดใหม่ๆ ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนของคุณ