New Arrival

Cha-Ching หลักสูตร Cha-Ching ได้รวบรวมเนื้อหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจและสัมคมศึกษา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเงิน คณิตศาสตร์ การวางแผน และความสามารถในด้านการวิเคราะห์ สอนให้นักเรียนรู้จักคิดต่างและคิดอย่างเป็นระบบ ในการตัดสินใจจัดการเรื่องการเงินในชีวิตประจำวัน โดยใช้หลัก 4 ข้อ คือ การหารายได้ การออมเงิน การใช้จ่าย และการบริจาค ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีทัศนคติในทางบวกเมื่อเขาได้ค้นพบ และมีความรู้มากขึ้นในการจัดการเรื่องการเงิน หลักสูตร Cha-Ching ได้รวบรวมเนื้อหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศ...