New Arrival

The Robopocalypse Author :Lily Kietdumrongwong งานเขียนชิ้นนี้เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยอธิบายถึงเทคโนโลยีที่เป็นจุดสำคัญของโลกปัจจุบัน เช่น AI และ Robotics โดยได้มีการอธิบายโดยสังเขปถึงการทำงานเเละเกร็ดความรู้เล็กน้อย เเละยังเป็นบทความเกี่ยวกับด้านดีเเละด้านที่ไม่เป็นประโยชน์จากการที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ความเปลี่ยนเเปลงที่มนุษยชาติต้องเผชิญเมื่อเกิดการรุกรานจากเทคโนโลยี โดยบทความนี้ได้พูดถึงอาชีพที่เสี่ยงต่อการรุกรานของเทคโนโลยีเเละแนะนำเเนวทางการอยู่ร่วมกันกับเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันตลอดจนถึงสังคมในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการตื่นตัวเเละสร้างความสนใจในด้านเทคโนโลยีให้กับผู้อ่าน งานเขียนชิ้นนี้เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยอธิบายถึงเทคโนโลยีที่เป็นจุดสำคัญของโล...
The Robopocalypse Author :Lily Kietdumrongwong งานเขียนชิ้นนี้เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยอธิบายถึงเทคโนโลยีที่เป็นจุดสำคัญของโลกปัจจุบัน เช่น AI และ Robotics โดยได้มีการอธิบายโดยสังเขปถึงการทำงานเเละเกร็ดความรู้เล็กน้อย เเละยังเป็นบทความเกี่ยวกับด้านดีเเละด้านที่ไม่เป็นประโยชน์จากการที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ความเปลี่ยนเเปลงที่มนุษยชาติต้องเผชิญเมื่อเกิดการรุกรานจากเทคโนโลยี โดยบทความนี้ได้พูดถึงอาชีพที่เสี่ยงต่อการรุกรานของเทคโนโลยีเเละแนะนำเเนวทางการอยู่ร่วมกันกับเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันตลอดจนถึงสังคมในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการตื่นตัวเเละสร้างความสนใจในด้านเทคโนโลยีให้กับผู้อ่าน งานเขียนชิ้นนี้เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยอธิบายถึงเทคโนโลยีที่เป็นจุดสำคัญของโล...