New Arrival

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตา... Author :ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แบบเรียนอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนประจำมัสยิด สำหรับผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ชั้นปีที่ 1 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ สาระพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติให้รู้เข้าใจอย่างถูกต้อง สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีจริยธรรม สามารถดำเนินอยู่ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างมีความสุข แบบเรียนอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนประจำมัสยิด สำหรับผู้เรียน...
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตา... Author :ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แบบเรียนอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนประจำมัสยิด สำหรับผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ชั้นปีที่ 1 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ สาระพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติให้รู้เข้าใจอย่างถูกต้อง สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีจริยธรรม สามารถดำเนินอยู่ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างมีความสุข แบบเรียนอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนประจำมัสยิด สำหรับผู้เรียน...
ชุดการเรียนรู้ภาษามลายู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Author :สำนักงานกศน. จังหวัดชายแดนใต้ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ แบบเรียนวิชาภาษามลายูกลางสำหรับผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเขียนและวิเคราะหประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง เขียนและวิเคราะหบทความต่างๆ การกล่าวในการใช้โทรศัพท์ การโต้วาทีภาษามลายู ชนิดของคำ หนังสือทางการและหนังสือไม่ทางการ การกรอกแบบฟอร์ม คำอุปสรรคปัจจัย คำลักษณนาม คำสุภาษิตมลายู บทกวี บทกลอน การเขียนกลอน แบบเรียนวิชาภาษามลายูกลางสำหรับผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาต...