คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19ไปด้วยกันคู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19ไปด้วยกันA guide to taking care of yourself for the people fighting COVID-19 together
DescriptionคำบรรยายDescription
This guide. It is very helpful to take care of yourself for the people fighting COVID-19 together.คู่มือ เล่มนี้ บอกถึง การดูแลตัวเอง สำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน โดยละเอียด เป็นประโยชน์อย่างมากThis guide. It is very helpful to take care of yourself for the people fighting COVID-19 together.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1533 Views