รู้ก่อนใช้ ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์รู้ก่อนใช้ ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์Know before using medical oxygen gas
DescriptionคำบรรยายDescription
This medium tells you before using medical oxygen gas. When at home and safely using

สื่อนี้ บอกถึง รู้ก่อนใช้ ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ เมื่ออยู่ที่บ้าน และใช้อย่างปลอดภัยThis medium tells you before using medical oxygen gas. When at home and safely using
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1443 Views