(English) Thai Lesson Grade 2 Unit 8 Mae Kon Na Sanookแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง แม่กนแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2Thai Lesson Grade 2 Unit 8 Mae Kon Na Sanook
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson Grade 2 Unit 8 Mae Kon Na Sanookแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง แม่กนแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English) This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.(English) แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3918 Views