(English) Thai Lesson plan Grade 2 Unit 14 Good read and good contentแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องอ่านดีมีสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2Thai Lesson plan Grade 2 Unit 14 Good read and good content
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Lesson plan Grade 2 Unit 14 Good read and good contentแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องอ่านดีมีสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English) This lesson plan is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.(English) แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4604 Views