โครงการพื้นที่อยู่ดีมีสุข การออกแบบสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงพยาบาลโครงการพื้นที่อยู่ดีมีสุข การออกแบบสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงพยาบาลWell-being Area Project creative environment design Create a safe space in the hospital.
DescriptionคำบรรยายDescription
Come learn with Well-being Area Project creative environment design Create a safe space in the hospital to cope with COVID-19 patients.มาเรียนรู้กับ โครงการพื้นที่อยู่ดีมีสุข การออกแบบสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อรับมือกับผู้ป่วยติดโควิดได้Come learn with Well-being Area Project creative environment design Create a safe space in the hospital to cope with COVID-19 patients.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This publication has been authorized by the Office of the Health Promotion Foundation (ThaiHealth) for educational use only. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis publication has been authorized by the Office of the Health Promotion Foundation (ThaiHealth) for educational use only. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1650 Views