ทำไม? ชุมชนของคุณต้องมีคู่มือเล่มนี้ในการรับมือโควิด-19ทำไม? ชุมชนของคุณต้องมีคู่มือเล่มนี้ในการรับมือโควิด-19why? Your community needs this guide to deal with COVID-19.
DescriptionคำบรรยายDescription
so, what are you going to do? There are doubts that help everyone know the question that everyone is wondering about why? Your community needs this guide to deal with COVID-19.
ลื่อนี้ มีข้อสงสัย ที่ช่วย ให้ทุกคนทราบถึง คำถาม ที่ทุกๆคนสงสัย ในเรื่องของ ทำไม? ชุมชนของคุณต้องมีคู่มือเล่มนี้ในการรับมือโควิด-19 มาเรียนรู้ในข้อสงสัยกันso, what are you going to do? There are doubts that help everyone know the question that everyone is wondering about why? Your community needs this guide to deal with COVID-19.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1455 Views