New Arrival

เข้าใจหลักคิดและวิธีการเป็นผู้ประกอบการด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่สำคัญทั้งในด้านของความสำเร็จและความล้มเหลวจากบุคคลที่ประสมความสำเร็จ เพื่อทำให้ความคิดของคุณแหลมคมมากขึ้นสำหรับเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ