ทักษะการโค้ดเพื่ออนาคตทักษะการโค้ดเพื่ออนาคตCoding for the future
DescriptionคำบรรยายDescription
Why ICT skill is important? To create innovation excercising your creativity. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำคัญอย่างไรWhy ICT skill is important? To create innovation excercising your creativity.
For Who : Students/Children/Youths

Duration : 2:04

Language : Thai

Why ICT skill is important? To create innovation excercising your creativity.