" ภาวะผู้นำและการสื่อสารอย่างเข้าใจ (แอนิเมชั่น)"
DescriptionคำบรรยายDescription
Animated Story- Working as team is better than alone.ภาพยนตร์์แอนิแมชั่น ทำงานเป็นทีมย่อมดีกว่าคนเดียว
For Who : Young Students

Duration : 3:22

Language : English

Type of Teamwork