หนทางสู่เส้นทางเศรษฐีหนทางสู่เส้นทางเศรษฐีWhat should we do to be rich when we graduated from school.
DescriptionคำบรรยายDescription
We should plan our decent life for 3 months ahead. It's no longer 10 Years plan anymore however what's most important is to understand what do we like, what are we good at and isn't it what society wants. Match your skill with the jobs.ประเมินสถานการณ์การเงินของตัวเองว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางการเงินใด ข้างทาง ทางปกติ หรือทางรวดเร็ว แต่ละเส้นทางจะนำไปสู่เงินในกระเป๋าที่ต่างกันของคุณ ทัศนคติคือสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งคนอยู่บนเส้นทางหนึ่งแต่ไม่ใช่อีกเส้นทางหนึ่งWe should plan our decent life for 3 months ahead. It's no longer 10 Years plan anymore however what's most important is to understand what do we like, what are we good at and isn't it what society wants. Match your skill with the jobs.
For Who : Students/Youths

Duration : 13:05

Language : Thai

What should we do to be rich when we graduated from school.